PRIVACY POLICY

Voetzorg Oost Gelre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Voetzorg Oost Gelre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, rectificatie of verwijdering sturen naar temoldernathalie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Voetzorg Oost Gelre zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als Voetzorg Oost Gelre zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, mail dan naar voetzorgoostgelre@gmail.com

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOETZORG OOST GELRE


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de pedicure en de cliënt waarop de pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen pedicure

De pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en de code voor de voetverzorger. De pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.


3. Afspraken

De cliënt en de pedicure moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de pedicure melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Onder overmacht wordt ziekte, overlijden van een naaste of ernstige weersomstandigheden, waarbij geadviseerd wordt om thuis te blijven, verstaan. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen vermeerderd met administratiekosten. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. In overleg wordt dan besloten welke handelingen nodig zijn en uitgevoerd zullen worden. Indien de client dusdanig laat op de afspraak verschijnt dat behandeling redelijkerwijs niet meer mogelijk is, dan vervalt de afspraak en wordt het gehele honorarium berekend.

Indien een cliënt meerdere keren niet op een afspraak is verschenen houdt Voetzorg Oost Gelre zich het recht voor om, indien de cliënt toch een nieuwe afspraak wenst, een betaling voorafgaand aan  de behandeling te vragen. In dit geval is de procedure als volgt: Voetzorg Oost Gelre doet cliënt een voorstel tot afspraak, cliënt heeft 24 uur de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van Voetzorg Oost Gelre. Indien betaald binnen de termijn, dan wordt de afspraak definitief gemaakt. Verschijnt de cliënt wederom niet op de afspraak dan zal er geen restitutie plaatsvinden.  Indien de cliënt niet betaalt binnen de termijn dan zal de voorlopige afspraak niet worden omgezet in een definitieve.           

                                                                               

4. Achterstallige voetverzorging

Indien er sprake is van achterstallige voetverzorging dan wel een verwaarloosde voet c.q. meerwerkvoet, met als gevolgd dat de behandeling meer tijd zal vergen dan de tijd die staat voor een behandeling, dan gaan cliënt en pedicure in overleg om te bepalen welke voetzorg op de afgesproken afspraak zal plaatsvinden. Voor de overige voetzorg zal een andere afspraak moeten worden ingepland. Beide behandelingen (afspraken) zullen worden gefactureerd.


5. Betaling

De pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De pedicure vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten direct te voldoen. Voetzorg Oost Gelre accepteert alleen contante betalingen of via betaalverzoek.  Op verzoek kan een factuur worden verstrekt.           

Bij in gebreke blijven van betaling, kan de pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.


6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


7. Geheimhouding

De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


8. Aansprakelijkheid

De pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.


9. Contra-indicaties

In het belang van de gezondheid van de cliënt, de pedicure en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

 • Besmettelijke (huid)ziekten
 • Griep, ernstige verkoudheid of corona
 • Koorts
 • Indien de te behandelen likdoorn/eeltplek thuis verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)


10. Garantie

  De pedicure geeft de cliënt garantie van één week op de verrichte behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien: 

  • De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt. 
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. 
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. 
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing/aanwijzingen van de pedicure heeft gebruikt.


  11. Klachten

   Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de pedicure. De pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de klachtencommissie waarbij de pedicure is aangesloten.


   12. Behoorlijk gedrag

   De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

   Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en gewassen zijn. Dit geldt tevens voor de sokken.

   In de praktijk- en wachtruimte geldt een rookverbod.


   13. Recht

   Op elke overeenkomst tussen de pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.